Školství

Školství na Jihu potřebuje systematické a kvalitní zabezpečení po finanční i personální stránce. Musíme školám pomoci od zbytečné byrokracie všude, kde to pravidla umožní. Propojíme různé stupně vzdělávání semináři, workshopy a dalšími společnými projekty.

Společenský dopad vzdělání

Uvědomujeme si, že kvalitní vzdělání populace je nezbytně nutné pro dlouhodobé fungování společnosti. Vzdělaní lidé jsou odolnější vůči mediální manipulaci všeho druhu. Dokáží si vytvořit zdravý osobní názor a stát si za ním, více jim záleží na okolním dění. Chceme, aby si lidé uvědomili, že není důležitý počet dosažených titulů, ale kvalita vzdělávání a občanské dovednosti, které během tohoto procesu získávají.
Financování škol, jejich provoz a výběrová řízení

Financování škol by mělo být transparentní a účelové, nemělo by se investovat jen proto, aby se něco investovalo. Školy musí získávat více peněz na revitalizace budov, vybavení učeben, jídelen a dalších prostor. Je potřeba, aby výběrová řízení byla provedena rozumně a transparentně. Záznamy veřejných soutěží by měly být veřejně přístupné.
Zasadíme se o to, aby v čele škol stáli odborníci, nikoli figurky dosazené politiky. Konkurzy na ředitele škol budou transparentní a výsledky těchto konkurzů budou pro radu městského obvodu závazné – vítěz konkurzu na ředitelské místo opravdu nastoupí. Členem výběrové komise by měl být také univerzitní pracovník, který se zabývá přípravou pedagogických pracovníků a má znalosti moderních vzdělávacích trendů.
Vysokoškolská příprava učitelů, další vzdělávání a spolupráce škol

Stárnutí jednotlivých učitelských sborů je alarmující. Nových absolventů pedagogických škol přibývá málo, často učí učitelé v důchodu. V některých oborech je učitelů kritický nedostatek a proto často učí učitelé bez aprobace. To se odráží zejména na kvalitě výuky jazyků, počítačového vzdělání, matematiky a v poslední době i fyziky. Podporujeme legislativní návrhy, které vedou k navýšení mezd ve školství. Vytvoříme databázi volných pracovních míst pro učitele a výchovné pracovníky, abychom pomohli školám, které hledají nové zaměstnance, i učitelům hledajícím pracovní uplatnění.
Je nezbytné zvyšovat kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabízených kurzů je mnoho, často však na úkor jejich kvality. Nekvalitní kurzy představují ztrátu času a neúčelně utracené peníze. Zasadíme se o to, aby se kvalita kurzů lépe kontrovala, například formou akreditace udělované univerzitami.
Rozšíříme spolupráci mezi jednotlivými stupni škol, tedy ZŠ a SŠ, resp. SŠ a VŠ, například formou různých přednášek, workshopů, společných projektů apod. Toto pomůže motivovat nevyhraněné žáky ke studiu a vyšším typům škol získat nové studenty. Chceme také podporovat nadané studenty napříč celou populací. Jedná se nám zejména o podporu specifického nadání jednotlivých studentů a rozvoj potenciálu každého z nich, tedy nejen ve vědeckých oblastech, ale také v oblastech umění, jazyků, sportu apod., aby mohli rozšiřovat své nadání a zájem o vybraný obor, např. formou mimoškolních aktivit ve spolupráci se středními a vysokými školami, sportovními oddíly nebo středisky volného času a dalších.
Škola jako živý organismus

Odmítáme bezhlavé rušení a slučování škol bez dostatečného průzkumu populační křivky a skutečné naplněnosti jednotlivých tříd a ročníků. Zasadíme se o snížení počtů žáků ve třídách – méně žáků znamená více prostoru pro individuální přístup, zejména ve třídách, kde jsou žáci se specifickými potřebami učení. Takoví žáci mají právo se vzdělávat s ostatními, ale právě v jejich případě je individuální přístup nejdůležitější. Přirozeného poklesu počtu žáků v jednotlivých ročnících je lepší využít spíše ke zkvalitnění výuky než k rušení škol.
Zlepšíme spolupráci mezi školami a OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Rodiče dětí z vyloučených lokalit a ubytoven neposílají své děti do škol, nebo děti samy školu ignorují a mají několikasethodinové absence ve výuce, což se mimo jiné negativně odráží v jejich pracovní morálce v dalším životě. Je potřeba ve spolupráci s OSPOD hledat řešení jednotlivých případů.
Méně byrokracie pro školy

Je důležité, abychom snížili byrokratickou zátěž pedagogických i nepedagogických pracovníků. Často je spousta dokumentů vyžadována duplicitně v papírové i elektronické formě, nebo jsou některé dokumenty vyžadovány opakovaně i beze změny situace. To představuje obrovskou časovou zátěž všech školních zaměstnanců. Díky odstranění byrokracie získají školy více času, který mohou věnovat našim dětem.
Vytvoříme databázi dobrých nápadů školní praxe, kam by mohli kreativní učitelé psát své zkušenosti a inspirovat tak ostatní kolegy. Databáze by mohla zároveň sloužit jako pozvánka ke sdílení akcí a nápadů mezi jednotlivými školami v našem obvodu. Pomohlo by vytvoření městského či krajského webu, který by zastřešoval nejen tyto aktivity, ale poskytoval by i kontakty zapojených pedagogických pracovníků.
Navrhni úpravu