Transparentní hospodaření

Piráti prosazují, aby hospodaření města bylo pro občany naprosto transparentní a nastaveno tak, aby byly veřejné finance šetřeny a efektivně využívány v maximální míře.

Vyrovnaný a transparentní rozpočet

  • Rozpočty v našem podání budou hospodárné, účelné a odůvodněné, a informace o nich budou široce přístupné ve formě rozklikávacího rozpočtu postupně až na úroveň jednotlivých projektů a faktur. Informace bude možné seskupovat podle záměrů, podle dodavatelů, podle druhů a výše nákladů a dalších kritérií.
  • Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. S předstihem budeme informovat o plánovaných větších investicích a vytvoříme rezervu pro nenadálé situace.

Veřejné zakázky maximálně transparentně

  • Vždy se budeme snažit použít takové transparentní řízení a elektronický nástroj, který přiláká nejvíce zájemců, čímž docílíme nejnižší možné ceny. Zároveň musí být zadávací dokumentace na takové úrovni, aby výsledek beze zbytku splňoval požadovaný záměr z pohledu kvality, a přitom nedocházelo ke zbytečnému omezování dodavatelů.
  • Celou zadávací dokumentaci, průběh i výsledek zadávacího řízení zveřejníme strukturovaným způsobem i nad rámec požadovaný zákonem (např. uveřejnění všech nabídek po vyhlášení vítězné nabídky). Všechny smlouvy města budou obsahovat ustanovení chránící město před nadbytečnými vícenáklady.

Spravedlivé granty a dotace

  • Budeme poskytovat granty a dotace ne podle známostí, ale podle potřeb.
  • Ztransparentníme proces přidělování dotací při zachování jeho účelnosti. Dotace budou přidělovány pomocí spravedlivého bodového systému po odpovídající diskuzi hodnotitelů, přičemž přidělování dotací bude v kompetenci komisí s nadpoloviční většinou odborníků. U mimořádných dotací podmíníme možnost jejich poskytnutí odborným zdůvodněním.
Navrhni úpravu