Moravská Ostrava a Přívoz 2018 - Oživení centra

Již dlouhou dobu se nedaří uspokojivě oživit centrum města a Piráti chtějí tento stav řešit zejména obnovou dostupného bydlení – rekonstrukcí a výstavbou cenově dostupných bytů (dokud nebudou občané bydlet v centru, pak centrum neožije), dostatečnou kapacitou parkovacích míst (a ne jejich rušením), snahou o zdravější životní prostředí (70 % odcházejících obyvatel bydlí z důvodu lepšího životního prostředí v blízkosti Ostravy), atraktivním veřejným prostorem a moderní architekturou.

Obnova bydlení a zkvalitnění života

 • Zajistíme obnovení a rozvoj bytového fondu v centru města a vybudování parkovacího domu pro rezidenty v centru města.
 • Budeme preferovat zachování bytového fondu jakožto zdroje financí a prodej bytového fondu umožníme pouze výjimečně a zejména uváženě a transparentně.
 • V obydlených zástavbách zkvalitníme veřejný prostor výsadbou zeleně, pravidelnou údržbou zeleně, budováním dětských a workoutových hřišť.
 • Budeme podporovat originální a kvalitní gastropodniky, coworkingová centra, vznik originálních obchodů v prázdných nebytových prostorách centra města.
 • Vybudujeme dostatečný počet bezplatných wifi hotspotů.

Kvalitní životní prostředí

 • V rámci průmyslu požadujeme omezení vzniku nových zdrojů znečištění (plánovaná spalovna v blízkosti centra města). Centrum města je zatíženo zvýšenou koncentrací prachu a absencí koncepce rozvoje městské zeleně. Dokud nedojde ke zlepšení životního prostředí v centru, pak nebude důvod, aby se lidé do centra vraceli bydlet.
 • Budeme poskytovat lepší a dostupné, otevřené informace o stavu ovzduší a dalších složek životního prostředí. Přímo na portálu města zvýšení informovanosti obyvatel a návštěvníků pomocí veřejného internetového portálu města.
 • Budeme usilovat o revitalizaci a rozvoj městské zeleně.
 • Chceme nadále udržovat trvale zelené pásy kolem silnic a podporovat výstavbu izolační zeleně.
 • Zajistíme chodníky bez jedů (zákaz používání herbicidů na bázi glyfosátu v katastru města Ostrava).
 • Budeme usilovat o využívání šedé vody v objektech obcí, podpora její využívání v rámci staveb a rekonstrukcí (snižování spotřeby).
 • Budeme usilovat o snižování produkce směsného komunálního odpadu (SKO) např. pomocí motivačních programů, rozšíření odděleného sběru apod. a podpoříme využití systému PAYT (co vytřídíš, to neplatíš).
 • Zajistíme využití a podporu separace bioodpadů (bioodpad tvoří okolo 40% obsahu SKO).
 • Rozšíříme sběr oddělených komodit o použité oleje z domácnosti (olej do výlevky nepatří) a drobný kovoodpad v individuální zástavbě.
 • Chceme řešit světelný smog úpravou veřejného osvětlení.

Atraktivní veřejný prostor

 • Zakotvíme povinnost konání architektonických soutěží a budeme usilovat o opravy památkově chráněných domů (Ostravica - Textilia, Bachner), včetně prosazování sankcí za zanedbání oprav soukromými vlastníky.
 • Zatraktivníme Komenského sady – podpoříme vybudování architektonicky zajímavé kavárny s veřejnými WC, esteticky zajímavých piknikových míst, edukativního dětského hřiště a poznávací stezky. Zajistíme dostatečnou zásobu sáčků na psí exkrementy. Současně chceme upravit tok Ostravice při nábřeží tak, aby zde vznikly zátočiny vhodné pro život říčních živočichů.
 • Odstraníme parkoviště z Kostelního náměstí a proměníme ho na atraktivní místo pro setkávání a kulturní aktivity.
 • Opravíme chodníky v sadu Milady Horákové a vypíšeme veřejnou soutěž na celkovou revitalizaci parku společně s řešením přístavby Domu kultury.
 • Prosadíme Stodolní ulici jako pěší zónu a umístíme vzrostlou zeleň na Nádražní ulici.
 • Budeme usilovat o revitalizaci Černé louky.
 • Vyřešíme chybějící veřejné WC v centru města slevou z nájmu provozoven, které jsou v majetku města a které zpřístupní své toalety veřejnosti. Vybudujeme nová veřejná WC a podpoříme vznik přebalovacích a kojících koutků pro matky s dětmi v městských provozovnách.
 • Budeme řešit nejproblematičtější místa zmapovaná v rámci tzv. odborné plánovací dílny roku 2016 a vytvoříme mapu problematických míst i pro další části města.
 • Zajistíme kvalitní opravu chodníků nejen v centru města, ale i v obytných zónách a na sídlištích, budeme vymáhat sankce z dřívějších smluv u nekvalitně provedené dlažby. V rámci manuálu veřejného prostranství budeme požadovat sjednocení povrchů a vzhledu vhodných pro konkrétní ulice dle významu a využití.
 • Celoročně oživíme Masarykovo náměstí, tzn. budeme usilovat o kvalitní využití (výstavy, kvalitní výsadba atd.) také na jaře a na podzim. Zejména chceme řešit proluky na Masarykově náměstí umístěním veřejně zajímavých projektů (např. výstavy a sochy pod širým nebem).
 • Chceme společně s Vysokou školou báňskou a Ostravskou univerzitou hledat řešení pro budovu Ekonomické fakulty VŠB, budeme usilovat o zachování této fakulty nebo umístění jiné fakulty ve stávající budově, případně oslovovat potenciální nájemce ze sektoru soukromého školství.
 • Chceme řešit využití Kina Vesmír nejen pro promítání kvalitní filmové tvorby, ale i pro pořádání zajímavých přednášek, festivalů a konferencí.
 • Omezíme reklamní smog v centru města (např. nevzhledné reklamní tabule a stojany) vyhláškou o regulaci reklamy.
 • Budeme podporovat výstavbu Moravskoslezské knihovny tzv. Černé kostky, přestavbu budovy historických jatek, přístavbu Domu umění tzv. Bílého stínu a vybudování nové koncertní síně Janáčkovy filharmonie.

Kvalitní kultura pro oživení centra

 • Prosadíme komplexní koncepci oživení centra Ostravy a navázat na ojedinělé akce typu Zažij Ostravu jinak, Restaurant Day nebo Slavnosti Ostravice.
 • Zajistíme efektivní rozdělování dotací na kulturu, a to většinovou účastí odborníků v dotační komisi, jejíž složení bude až přidělení dotace anonymní, abychom předcházeli lobbingu a korupci. Zavedeme přidělování dotací dle přiměřeného rozpočtu, tzn. dle srovnatelnosti obdobného kulturního projektu či organizace. Každým projektem a dotovaným subjektem se bude dotační komise zabývat v rámci předchozí diskuze.
 • Budeme podporovat mladé umělce a jejich veřejnou prezentaci (spolupráce s Fakultou umění OU, Janáčkovou konzervatoří, uměleckými školami atp.).
 • Budeme preferovat podporu lokální, amatérské činnosti spolků a neziskových projektů a projektů, které zlepšují image Ostravy před nabubřelými komerčními akcemi.
 • Budeme usilovat o další rozšíření kultury do ulic (podpora buskingu, festivalů, studentských akcí apod.)
 • Podpoříme občanské kulturní aktivity v rámci participativního rozpočtu.

Bezpečnost občanů

Bezpečnost občanů Ostravy je pro Piráty zcela zásadní nejen v rámci snahy o zastavení odlivu obyvatel. Obyvatelé Ostravy musí mít pocit bezpečí a v případě jakéhokoliv problémů jim musí být poskytnuta okamžitá a efektivní pomoc.

 • Budeme usilovat o posílení hlídek městské policie v rizikových oblastech.
 • Budeme požadovat po městské policii, aby informovala občany o „jejich“ územně odpovědných strážnících městské policie a vytvořit komunikační linky na příslušné osoby. Zavedeme aplikaci s tlačítkem alarmu pro případ vzniku problému.
 • Zajistíme bezpečnou dopravu v blízkosti škol.
Sdílení je aktem lásky