Jih 2018 - Životní prostředí

Bojujeme proti suchu a plýtvání pitnou vodou. Výrazný problém představuje i znečištěné ovzduší, proto ho chceme monitorovat a získaná data využít k zavedení účinných opatření. Budeme uvažovat nad vysazováním zeleně – ta totiž musí být estetická, užitečná a vhodná.

Ovzduší


Jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší je automobilová doprava. Proto podpoříme rozvoj cyklistické dopravy a budeme občany motivovat k využívání kol a koloběžek. Zasadíme se o to, aby se i do našeho obvodu rozšířil projekt sdílených kol, který už úspěšně funguje v jiných částech města. Cyklistické trasy budeme budovat tak, aby propojovaly důležité body města a sloužily lidem jako rychlá alternativa k automobilové dopravě.
Zjistíme, kdo přesně znečišťuje naše ovzduší. Množství měřících stanic, které hlídají stav ovzduší, je v tuto chvíli nedostatečné. Většina opatření na zlepšení kvality ovzduší je tak postavena na odhadech a průměrných hodnotách. Přesná data však chybí a toho zneužívají hlavní znečišťovatelé. Proto vybudujeme hustou a přesnou síť chytrých měřících jednotek, které budou online monitorovat stav ovzduší. Náklady na tyto jednotky jsou dvacetkrát menší než u klasických stanic. Občané si budou moct zjistit, jaký je stav ovzduší přímo v jejich lokalitě, a zároveň nám dlouhodobé měření poskytne důkazy o tom, kdo jsou praví znečišťovatele.
Pomůžeme vám požádat o příspěvek na ekologické vytápění. Zřídíme pozici konzultanta, který občanům pomůže s byrokracií kolem žádosti o dotaci. Dále zvýšíme informovanost lidí o tom, jak topit správně a ekologicky.
Zavedeme vyhrazená parkovací místa pro sdílené automobily.Budeme prosazovat koncept smart cities – chytré řízení dopravy v rámci celé Ostravy. Ve spolupráci s ostatními obvody vytvoříme dlouhodobou koncepci ochrany ovzduší.

Sucho a zeleň


Zadržíme vodu, kde to jen půjde. Zřídíme pozici konzultanta, který lidem pomůže vyplnit a podat žádost o dotaci na rezervoár pro sběr dešťové vody. Zároveň budeme prosazovat budování rezervoárů na vodu na střechách bytových domů. Takto posbíraná dešťovka bude v horkých letních měsících sloužit k závlaze zeleně a kropení komunikací. Rezervoáry také vzniknou na všech obecních pozemcích – ve školách, na parkovištích nebo třeba na radnici.
Budeme klimatizovat město. Jsme přesvědčení, že nejvýkonnější klimatizační jednotkou je strom. Proto se zasadíme o výrazné rozšíření městské zeleně. Kolem rušných komunikací vysadíme ochranné křovinné pásy, které jsou nejefektivnějším prachovým filtrem. Zrevidujeme zelené plochy v majetku města a zastavíme na nich výstavbu, naopak podpoříme jejich rozšiřování. Věříme, že výstavba na zelené louce by měla mít vážné důvody, proto budeme upřednostňovat znovuvyužití tzv. brownfieldů.
Bělský les je evropský unikát, o který se chceme starat. Ve spolupráci s vedením města vytvoříme dlouhodobou koncepci pro rozvoj Bělského lesa, aby co nejlépe plnil svou funkci odpočinkového místa a zároveň byla jeho druhová skladba zdravá a vyvážená. Trávit volný čas v lese je nejlepším odpočinkem, proto se zasadíme o to, aby byl pro lidi přístupnější – pomohou tomu parkoviště, snazší přístup přes Plzeňskou ulici i veřejné toalety.
Chceme chodníky ekologické a bez jedů. Likvidace plevele s pomocí toxických pesticidů je projevem neúcty k lidem, kteří chodníky využívají. Proto budeme bojovat za ekologickou likvidaci takového plevele. Nově budované nebo rekonstruované chodníky budou projektovány tak, aby propustily co největší množství dešťové vody do půdy, kde je jí nejvíce potřeba.
Každý by měl mít možnost vypěstovat si vztah k přírodě. Ta je základem lidského života, a proto bychom rádi, aby ji mohli „ochutnat“ i lidé, kteří k ní mají z města poměrně daleko. Na městských pozemcích chceme zřídit komunitní zahrádky, kde si každý bude moct vypěstovat svůj kus ovoce nebo zeleniny, i když nemá zahrádku nebo balkon.

Udržitelný rozvoj


Pojďme třídit více než papír, plasty a sklo. Velkou složkou komunálního směsného odpadu jsou dnes kompostovatelné bioodpady. Věříme, že kontejnery na bioodpad by neměly být pouze u rodinných domů se zahradami, ale i na sídlištích mezi bytovými domy, protože i tyto domácnosti přece produkují bioodpad, který lze dále zpracovat. Další složkou odpadu, která dnes zůstává zcela nevyužita, jsou kuchyňské tuky, které mají při třídění odpadu také své místo.
Snížíme spotřebu plastů a začneme u sebe. Omezíme používání jednorázových plastů na akcích pořádaných obvodem i v běžném provozu radnice. Zastupitelé by měli jít příkladem, a proto nahradíme balenou vodu na jednáních skleněnými džbány.
Zdravější spánek i temnější obloha pro všechny. Nově budované nebo rekonstruované lampy veřejného osvětlení budou mít schopnost automatického stmívání, nízké emise světla do atmosféry a noční režim bez modré složky světla. Lidé i zvířata tak budou zdravěji spát a náklady na provoz osvětlení se sníží.

Pirátský program pro Jih

Sdílení je aktem lásky