Jih 2018 - Otevřená radnice

Naší prioritou je zvýšit informovanost občanů o dění v obvodu. Pokud jsou dostupné kvalitní informace, otevírá se prostor pro smysluplnou debatu o tom, jak obvod vést dále.

Web


Proměníme současný web obvodu v přehledné a uživatelsky přívětivé stránky s logickým členěním.

Klikací rozpočet


Kvalitní informace umožní občanům, aby se zapojili do rozhodovacích procesů. Zároveň tím vznikne kontrolní občanský mechanismus, který pomůže předcházet nekalému jednání. Podle možností doplníme stávající klikací rozpočet, aby jej občané mohli studovat až na úroveň faktur. V přehledné formě si budou moct dohledat příjmy, které plní obecní kasu, i výdaje, tj. kolik peněz se investuje do jednotlivých resortů a kam putují.

106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím


Povinně zveřejněné informace a žádosti o informace budou ve strojově čitelném formátu. Zasadíme se o zveřejňování kompletních odpovědí i s přílohami.

Webová stránka čistota.ovajih.cz


Do aplikace přidáme statistické informace a tabulky, ze kterých bude hned jasné, jak se daří pracovat s podněty. Přidáme možnost pro občany, jak nám sdělit své nápady na rozvoj aplikace.

Zasedání zastupitelstva


Materiály k zasedání zastupitelstva budou přístupné on-line na webových stránkách obvodu. Videozáznam ze zasedání rozčleníme na jednotlivé body programu, aby si občan mohl pustit jen tu pasáž, která ho zajímá. Budeme zveřejňovat i zvukový záznam. Zasadíme se taky o živý přenos.

Jednání komisí a výborů


Prosadíme zveřejnění zápisů z komisí a výborů v anonymizované a strojově čitelné verzi na webu obvodu.

Krizové situace


Informovanost nade vše. O nenadálých krizových situacích vás budeme informovat prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefon.

Komunikace s občany


Maximálně zapojíme občany do rozhodovacích a plánovacích procesů. Budeme pořádat setkání k různým problematikám a plánům. Chceme, aby se občané aktivně podíleli na rozvoji obvodu. Občané a spolky budou mít své zastoupení v komisích a pracovních skupinách, které zpracovávají podklady pro jednání rady nebo zasedání zastupitelstva.

Open data


Zveřejníme dostupná data z nejrůznějších oblastí výkonu činností obvodu a jeho organizací. Dostupné služby e-governmentu
Budeme tlačit na elektronizaci veřejné správy tak, jak jen je to zastupitelstvu městského obvodu umožněno, např. intenzivním jednáním s Magistrátem. Budeme usilovat o to, aby občané mohli běžně komunikovat s úřady přes internet, elektronicky podepisovat doklady atd. Abychom se přiblížili možnostem 21. století, zvýšíme informovanost o možnostech datových schránek, nových elektronických občanských průkazů a vzniklé platformě Portál občana.

Portál občana


Radnice se zapojí do rozvoje portálu. Spustíme v něm základní formuláře – žádost o vystavení volebního průkazu, nahlášení psa, znečištění životního prostřední atd. Zveřejníme nadstandardní počet informací a návody na řešení různých životních situací od svatby až po změnu trvalého bydliště. Zapojíme se do projektu otevřená města
Navážeme úzkou spolupráci s obcemi a dalšími veřejnými institucemi, budeme sdílet know-how pro otevřenější fungování radnice.

Dovnitř


Budeme motivovat zaměstnance, aby přicházeli s novými podněty a zlepšovali stávající postupy. Chceme zvýšit vnitřní informovanost, zlepšit komunikaci a zmenšit vnitřní byrokracii. Kde to bude možné, zavedeme elektronické „papírování“, zrevidujeme nařízení a metodické pokyny a budeme hledat cesty ke zjednodušování většiny procesů. Budeme dbát na to, aby se nová nařízení, metodiky a zákony prodiskutovaly se všemi zaměstnanci, kterých se týká jejich zavádění, a to způsobem, který jim nebude komplikovat práci. Aby jejich pracovní vytížení zaměstnanců bylo rovnoměrné, je nutné při rozdělování úkolů zohlednit (vedle pracovní náplně) taky jejich kvalifikaci, schopnosti a množství dosavadních úkolů. Zasadíme se o finanční ohodnocení odborníků v odborných oblastech fixním platem tam, kde to bude možné, v jiných případech formou osobního ohodnocení, odměny nebo nabídkou benefitů.

Pirátský program pro Jih

Sdílení je aktem lásky