Veřejné služby

Veřejné služby – zdravotnictví, prevence kriminality a bezpečnost, sociální oblast

Bydlení

Budeme pokračovat v modernizaci bytového fondu. Byty, u kterých to bude možné, proměníme v bezbariérové bydlení, aby v nich mohli bez obav bydlet i senioři a hendikepovaní.

Zavedeme mechanismy, které zajistí kvalitní kontrolu rekonstrukci bytů a další oprav, abychom nepřebírali fušerskou práci.

Pro nejohroženější skupiny obyvatel pro překonání těžkých životních situací zajistíme dostupné bydlení ve vyhrazených bytech. Ze strany obvodu uděláme maximum pro to, abychom zde přivedli nové zubaře, lékaře, učitele a další potřebné profese formou nabídky bydlení v obecních bytech.

Sociální oblast a zdravotnictví

Rozšíříme službu Senior expres

Chceme snížit věkovou hranici seniorů ze 77 na 70 let a zavést službu také pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. K výhodám městského života patří i dobrý přístup k veřejné dopravě, který se ale netýká všech seniorů a všech držitelů průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení) a ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem). Služba zmenší jejich závislost na lidech z okolí, umožní jim vést aktivnější život a pohybovat se po městě i za nepříznivého počasí. Větší mobilita, možnost pěstovat bohatší sociální kontakty a vyřídit si své záležitosti sám se pozitivně promítnou do psychické stability a pohody klientů.

Nabídka vhodných prostor prioritně pro poskytovatele sociálních služeb

Ostrava-Jih je nejlidnatějším obvodem Ostravy, jedná se převážně o rezidenční zástavbu a podpora poskytovatelů sociálních služeb je pro náš obvod nesmírně potřebná. Nabídka sociálních služeb na Jihu je dobrá, služby mají zájem u nás působit, ale často se potýkají s nedostatečnými prostorami, které jim neumožňují rozvoj a navýšení kapacity klientů. Chceme tedy, aby v případě, když se obvod rozhodne pronajmout nebo prodat nebytový prostor, či pozemek, aby byl tento nejprve nabídnut sociálním službám působícím v obvodě.

Zlepšení informovanosti o nabídce sociálních služeb

Na webových stránkách našeho obvodu poskytneme přehledné a průběžně aktualizované informace o sociálních službách, které v našem obvodě působí, o jejich nabídce služeb a kontaktní informace. Tyto informace bude schopno poskytnout i Informační centrum Ostrava-Jih.

Podpora produktů a služeb nabízených sociálními službami

Řada organizací poskytujících sociální služby v našem obvodě poskytuje prostřednictvím svých klientů různé služby, či vyrábí výrobky. Chceme tyto služby a produkty propagovat a podporovat, ať už bezplatným prostorem k jejich prezentaci a prodeji na akcích pořádaných naším městským obvodem (vánoční a jiné trhy atd.), nebo vlastním nákupem např. cateringu a drobných dárků pro akce pořádané městským obvodem.

Zavedení pozice sociálního koordinátora

Sociální koordinátor by měl aktivně komunikovat se sociálními službami působícími v našem obvodě a být styčnou osobou pro tyto organizace. Bude zodpovědný za aktualizaci seznamu sociálních služeb a jejich nabídky na webových stránkách obvodu, zajistí jejich propagaci na sociálních sítích a médiích městského obvodu, bude shromažďovat potřeby sociálních služeb a zpětnou vazbu na jejich práci. Tyto informace pak bude pravidelně předkládat Sociální komisi rady pro jejich vyhodnocení a následná doporučení radě městského obvodu. Bude také na našich webových stránkách, sociálních sítích a Jižních listech informovat o různých typech příspěvků, kdo na ně má nárok a kde občané získají pomoc s jejich vyřízením.

Zvýšíme finanční stabilitu sociálních služeb

Zavedeme víceletý dotační program pro sociální služby, který jim zvýší finanční stabilitu.

Stárnutí obyvatelstva

I když si to možná nechceme přiznat, náš obvod pomalu stárne. Proto podporujeme výstavbu domů s pečovatelskou službou. Našim cílem je ulehčit život v domácím prostředí většímu množství seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním, kteří kvůli svému věku, chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby, ale nevyžadují komplexní péči. Chceme jim umožnit vést samostatný život ve vhodných podmínkách. Chceme také podporovat sociální služby, které našim seniorům umožní vést co nejdéle plnohodnotný život ve svém domácím prostředí.

Bezbariérovost

Lepší přístup pro všechny! I dva malé schody mohou být pro lidi obrovský problém a některé bariéry jim úplně zamezí ve vstupu do budovy. Netýká se to jen vozíčkářů, ale taky maminek s kočárkem, seniorů, zrakově postižených i lidí po úrazech. Nemusí jít přitom o úraz závažný a dlouhodobý, v podobné situaci se může ocitnout i jinak pohyblivý člověk se zlomenou nohou. Proto chceme všem tyto situace usnadnit a v našem obvodu budeme prosazovat co nejvíce bezbariérových přístupů a míst. Mimo ulehčení mobility to také povede k samostatnosti a k tolik potřebné integraci znevýhodněných osob. Proto budeme aktivně spolupracovat s organizacemi, které provádějí mapování přístupností objektů, zastávek atd. pro hendikepované osoby, tyto informace budou vkládány do již existující mapy přístupnosti na mapovém portálu Statutárního města Ostrava a budeme z nich vycházet pro zlepšení situace s bezbariérovosti našeho obvodu.

Zmapování potřebnosti sociálních služeb na Jihu

Provedeme mapování potřebnosti sociálních služeb na Jihu, tak abychom mohli kvalitně a efektivně plánovat jejich rozvoj a podporu v rámci strategického plánu našeho obvodu.

Zdravotnictví

Chceme zlepšit infrastrukturu zdravotnických služeb - lékařů, lékáren a jiných zdravotnických zařízení, např. vykupováním nebytových prostor, jejich úpravu a nabízet je nedostatkovým profesím. Budeme hledat vhodnou lokalitu pro výstavbu nové polikliniky a nabízet prostor investorům.

Rodinná politika

Navážeme úzkou spolupráci s magistrátem města v rodinné politice a jeho programu Fajnova rodina.

Bezpečnost a prevence kriminality

V oblasti bezpečnosti obvodu se zaměříme zejména na oblast prevence, neboť ta je dlouhodobě účinnější a levnější než řešení již nastalých problémů. Se zapojením odborníků na sociální práci a pracovníků charitativních organizací se zaměříme na činnost s rizikovými a zranitelnými skupinami obyvatel našeho obvodu, čímž zamezíme vzniku a rozšiřování negativních sociálních jevů.

Zneužívání návykových látek a související patologické jevy chceme řešit jak důkladnou preventivní prací s žáky ve školách, tak i podporou terénní práce v zasažených lokalitách. Stejně tak chceme i úzkou spoluprací s Městskou policií Ostrava, Policií České republiky. a organizacemi, které se zabývají prevencí a léčbou drogově závislých.

Zaměříme se na prevenci domácího násilí a zároveň budeme aktivně pomáhat jeho obětem. Prověříme způsoby, jakými by městský obvod mohl převzít kontrolu nad problematickými ubytovnami, a také se pokusíme zabránit vzniku nových ubytoven na našem území. Zároveň změníme systém sociálního bydlení v duchu filozofe HOUSING FIRST tak, aby ubytovny nebyly posledním a jediným řešením bytové situace sociálně zranitelných obyvatel a ti měli lepší šanci na důstojné životní podmínky a začlenění do společnosti.

Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytneme kvalitní volnočasové vyžití prostřednictvím dotovaných kroužků, sportovního vyžití a obdobných aktivit.

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, městem a dalšími partnery prověříme a kapacity civilní ochrany pro obyvatele našeho obvodu.

Pirátský program pro Jih 2022