Školství

Budeme pracovat na další podpoře nadaných dětí, zároveň budeme hledat prostředky na další podporu dětem ze sociálně slabých rodin.

Podporujeme kontinuitu vedení škol na základě dlouhodobých výsledků a plnění strategické vize rozvoje školy. U nových výběrových řízení prosazujeme transparentní a apolitický výběr ředitelů škol tak, aby školy vedli pedagogičtí lídři, pod jejichž vedením školy připraví naše děti na budoucí život.

Budeme iniciovat spolupráci rodičů, učitelů a samosprávy v rámci školských rad. Budeme podporovat aktivní rodiče, kteří mají zájem o činnost ve školských radách. Budeme jim aktivně naslouchat a hledat s nimi prostor pro další zlepšení vzdělávání v našem obvodě.

Podpoříme školní poradenská pracoviště tak, aby na našich školách mohli v co největší míře pracovat školní psychologové, speciální a sociální pedagogové a dostatek asistentů pedagogů. Zároveň budeme dále rozvíjet systém kariérového poradenství na našich základních školách.

Budeme pracovat na další podpoře nadaných dětí, zároveň budeme hledat prostředky na další podporu dětem ze sociálně slabých rodin. Rádi bychom rozšířili nabídku vzdělávání v našem obvodu také o alternativní formy vzdělávání.

Půjdeme cestou digitalizace a snížení administrativy. Ve spolupráci s odborem školství a kultury se pokusíme ředitelům a školám usnadnit běžnou administrativu. Zasadíme se o méně papírování tak, aby se školy místo administrativy mohly věnovat kvalitě výuky.

Jsme pro integraci a adaptaci dětí příchozích z válečného konfliktu na Ukrajině do běžných tříd. Kapacity škol i potřeby pedagogických pracovníků však musí být nastaveny tak, aby jejich příchod neměl negativní dopad na české děti.

Budeme dále podporovat investice do oprav všech budov mateřských a základních škol v našem obvodě.

Ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy budeme pracovat na dalším zkvalitnění přípravy jídel ve školních jídelnách.

Rádi bychom také rozšířili nabídku vzdělávání pro dospělé v našem obvodu o osvětové a tematické přednášky.

Pirátský program pro Jih 2022