První pilíř: Lidé a komunity

Dostupná zdravotní a sociální péče - Sport pro všechny - Ostravské kultura jako součást naší identity - Motivující veřejný prostor - Kvalitní vzdělání je základ prosperity a budoucností Ostravy

Základem pilíře Lidé a komunity je pro nás vzdělání. Dobré vzdělání je totiž základem prosperity každého města. Druhým důležitým článkem je Motivující veřejný prostor. Chceme ve městě veřejné prostory, které budou daleko více vybízet k k trávení času venku, na promenádách, v parcích a na čerstvému vzduchu a nabídnou společný prostor pro interakci. Třetím klíčovým bodem prvního pilíře je podpora kultury, sportu i neziskového sektoru. Ostravská kultura je součástí naší identity a naši povinností je o ní pečovat. Chceme také zachovat současnou míru podpory sportu a budeme i nadále podporovat mládežnický sport a významné sportovní akce jako jsou MS v hokeji, Ostrava Beach Open, mezinárodní tenisové a atletické meetingy nebo MS v parahokeji.

Kvalitní vzdělání je základ prosperity a budoucností Ostravy

Navážeme na Strategii vzdělávání města Ostravy, kterou jsme vytvořili při našem působení ve vedení města, a budeme ji naplňovat. Budeme prosazovat moderní přístupy ve vzdělání a také odborné pozice na školách (školní psycholog, sociální pedagog), aby se učitelé mohli naplno věnovat dětem a jejich potřebám a každé dítě zažilo úspěch. Podporujeme alternativní vzdělávání. Po vzniku waldorfského campusu a montessori tříd zřizovaných obvodech budeme dál rozvíjet tyto i další alternativní formy(dětské skupiny, lesní školky, podpora Scio škol apod). Mladí lidé se musí podílet na rozvoji města. Podpoříme vznik dalších školních parlamentů , a participativní rozpočty na školách. Budeme budovat čtenářskou gramotnost a to například v boji s dezinformacemi, rozšiřováním pozic školních knihovníků a budování školních knihoven, tak podpoře kritického myšlení, digitálních kompetencí i environmentálního vzdělávání. Navážeme na úspěšný projekt Fajne školní bistro a dál budeme vylepšovat stravování ve školních jídelnách, včetně veganské kuchyně a různých diet.

Budeme dál rozvíjet systém kariérních poradců, kteří pomáhají dětem nalézt své silné stránky. Věříme, že každý z nás je v něčem dobrý. Chceme podporovat talent v dětech. Podpoříme další nové aktivity spojené s podporou talentů a volnočasového vyžití dětí (například jako Junior Univerzita na VŠB, Svět techniky a vstupy pro děti zdarma, řemesla ve fajne dílně, projekt Malý řemeslník) a také výuku cizích jazyků, protože kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.

Motivující veřejný prostor

Veřejné prostory mají podle nás motivovat k trávení času venku a k fyzickým i sociálním aktivitám. Ostrava potřebuje ještě více promenád se zelenými trávníky, stromy, hřiště, sportovní zázemí, obchody, bary, kavárny i koupaliště, které budou lákat k návštěvě všechny věkové kategorie. Ne uměle vytvořených, ale autentických. Opravdových. Ostravských. Pokud se nám to podaří, vrátíme od města život. Na jiných městech v Evropě i ve světě vidíme, že lidi přestává bavit žít v satelitech na okrajích. Chtějí se vracet do center, kde budou moci žít. Chceme ve městě i na sídlištích vybudovat nově běžecké dráhy, lavičky, posezení, pítka, stojany na kola, koše, to vše je důležitou součástí veřejného prostoru.

V rámci rekonstrukce chodníků a cest budeme koordinovat stavby s dalšími aktéry ve městě tak, aby se zbytečně jedna ulice nerozkopala několikrát za sebou. Při rekonstrukcích a nových stavbách budeme preferovat architektonické a výtvarné soutěže.

Ostravské kultura jako součást naší identity

Jatka, Koncertní hala či Černá kostka jsou důležité kulturní stavby, za kterými stojíme. Nesmíme ale zapomínat na projekty a lidi, kteří kulturu dělají. Tyto budovy nemají jen architektonický význam, jsou to důležitá komunitní, vzdělávací a kulturní centra a co do obsahu musí sloužit širokým účelům - vzdělávací a kulturní činnost pro všechny generace. Iniciovali jsme nutnou podporu nových žadatelů v dotačním titulu v oblasti kultura. Nyní směřuje minimálně 5 procent k novým žadatelům a projektům. Podpoříme vznik rezidenčních míst (forma placené stáže) a stáže pro ostravské umělce v zahraničí. Je důležité sdílet a inspirovat se jinde. Podpoříme ještě ve větší míře nové kulturní projekty v rámci dotačního řízení. Zasadíme se o to, aby se klíčové kulturní projekty z grantů prezentovaly široké veřejnosti

Budeme podporovat rozmanitost kulturních aktivit a akcí tak, aby si každý našel to své. Nechceme rozhodovat o podpoře či nepodpoře kulturní činnosti na základě vlastních preferencí, ale s cílem zajistit širokou nabídku akcí v rámci různých forem umění, ať je to hudba, divadlo, pohyb, výtvarné či vizuální umění.

Umění ve veřejném prostoru je pro nás důležité. Murály, sochy, památníky jsou součástí města. Postaráme se o jejich vznik i kvalitní údržbu. Budeme organizovat výtvarné soutěže. Podpoříme busking a živé umění v ulicích

Ostrava si zaslouží své paměťové muzeum. Jsme hrdí na naši historii a proto se chceme na posilování paměti města intenzivně zaměřit v návaznosti na činnost Ostravského muzea a průmyslové historie regionu.

Budeme podporovat širokou síť knihoven jako komunitních vzdělávacích center. Zaměříme se na děti a seniory a podpoříme mezigenerační komunikace.

Sport pro všechny

Chceme, aby co nejvíce ostraváků sportovalo. Pohyb je zdravý, příjemný a zábavný. Proto jim vytváříme vhodné podmínky a to skrz síť sportovišť, nabídkou sportovních aktivit pro děti, seniory i dospělé, divácky atraktivní sportovní události a dostupné služby v rámci našich sportovních zařízeních jako je plavání či sauna. Sportování dětí je pro nás důležité a zapojíme do zábavného pohybu i děti, které běžně nesportují a to například v projektu Ostravské sportovní hry. Budeme podporovat sport seniorů, handicapovaných i amaterský sport bežných lidí

Zachováme nastavený plně digitalizovaný jednoduchý transparentní systém dotací ve sportu. Podporujeme kluby ve stejné míře a to nehledě pohlaví sportovců či oblíbenosti jednotlivých disciplín, ať jsou to malé či velké kluby na základě jasné platby a jasných pravidel. Nesmíme zapomenout podporovat mladé talentované sportovce i týmy, investice do úspěšných sportovců se nám vyplatí. Navíc zajistíme ve spolupráci s vysokými školami nové studijní obory pro sportovce, aby se mohli věnovat své profesní přípravě vedle tréninku.

Dál budeme pomáhat s rekonstrukcí klubového zázemí formou dotací. Kvalitní sportoviště je základ. Budeme rozvíjet síť veřejných sportovišť a sportovních hal tam, kde chybí, na základě jasného plánu, ne známostí a lobbingu. Preferujeme výstavbu sportovišť u škol. Veškerá sportoviště musí být dostupná široké veřejnosti, například formou projektu Otevřená hřiště. S tím souvisí také další budování workoutů a venkovních sportovišť, pumptracků a bikrosových tras, aby bylo sportování dostupné všem a zadarmo. Chceme rozvíjet i další sportovní aktivity a vybudujeme pro ně zázemí: parkour, petangue, kolečkové brusle a další. Ostrava jih jako největší obvod si zaslouží svůj bazén. Zaměříme se na jeho výstavbu stejně jako na dokončení PPP projektu a to výstavby Multifunkční haly pro míčové sporty.

Chceme,aby Ostrava byla nadále městem sportu a budeme podporovat tradiční sportovní akce (Ostrava Beach Open, MS v hokeji, MS v parahokeji nebo mezinárodní tenisové a atletické meetingy)

Dostupná zdravotní a sociální péče

Budeme maximálně spolupracovat s Ostravskou univerzitou, abychom zde udrželi potřebné profese jako jsou psychologové a zubaři z nově otevíraného oboru zubní lékařství, jehož vznik jsme podpořili. Podpoříme dostupnost terénních a ambulantních služeb sociální a zdravotní péče tak, aby byly v co největší míře poskytovány v domácím prostředí a místní komunitě.

Zasadíme se o přechod z velkých ústavů ke komunitnímu formátu, v menších spádových zařízeních budou moci ti, kteří ústavní péči potřebují, zůstat v blízkosti svých příbuzných a známých. Podpoříme rozvoj dobrovolnictví a sousedské výpomoci, budeme budovat komunity a mezigeneračního soužití.

Budeme praktikovat lepší informovanost o službách dostupných v dané lokalitě; online průvodce služeb poskytne přehledně uspořádané informace pro každého, kdo potřebuje pomoc. Kvalitnější plánování a koordinaci v sociální oblasti v kraji a obcích s rozšířenou působností, například lepším využitím výstupů úspěšných pilotních projektů

Budeme naplňovat tzn. generel (plán obnovy) městské nemocnice, abychom zaručili dostupnost zdravotnické péče pro všechny nemocné pacienty. Nebudeme omezovat zdravotní péči. Příjemné prostředí pro pacienty je také důležité, budeme investovat do příjemných čekáren. Nezapomene také na kvalitní nemocniční stravu, po vzoru fajného bistra se zaměříme na nemocniční jídelnu. Chceme se zaměřit také na rozšíření prevence. Nejlepším nástrojem, jak se vypořádat s nějakým onemocněním, stejně tak i nepříznivou situací je předejít jejímu vzniku, nebo zhoršení. Proto podporujeme vznik preventivních a již stávajících služeb tak, aby byly pro všechny lidi v Ostravě dostupné. Jako je důležité mít dostupnou zubní ambulanci, tak je potřeba myslet i na dostupnou prevenci pro osoby i jinak ohrožené. Podpora prevence je lepší než řešení následků zanedbané péče.