Moravská Ostrava a Přívoz 2018 - Participace občanů

Piráti chtějí efektivně je zapojit do udržování pořádku a kultivování veřejného prostoru a zajistit, aby město poskytovalo zpětnou vazbu a reagovalo na jejich podněty.

Participace občanů na podobě života ve městě

  • Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Budeme zveřejňovat termíny zasedání zastupitelstva i veškeré podklady pro ně, a to v dostatečném předstihu.
  • Budeme pořizovat a zveřejňovat v archivu videozáznamy i detailní zápisy včetně hlasování.
  • Připravíme participativní rozpočty a necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru. Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy.
  • Umožníme občanům ovlivňovat podobu okolí svého domova. Návrhy rozvoje územních plánů, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci občanů.
  • Zajistíme podporu místních referend a občanských iniciativ týkajících se důležitých záměrů města pro občany (např. spalovna nebezpečných odpadů).
  • Zapojíme se do realizace Agendy 21 za účelem zajištění kvalitní veřejné správy umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování rozvoje města.
Sdílení je aktem lásky