Moravská Ostrava a Přívoz 2018 - Otevřená radnice

Otevřená radnice, transparentní hospodaření a participace občanů

Piráti chtějí občanům umožnit komfortní komunikaci s úřady a podílet se připomínkami na rozhodování zastupitelstva. Otevřená radnice znamená i snahu o omezení střetu zájmů a korupci politiků a úředníků.

Maximální přístup k informacím

  • Umožníme občanům snadný přístup k maximu informací. Chceme zpřístupnit údaje o rozpočtu, ekonomice, dopravě, kriminalitě, životním prostředí, stavbách a jednáních. Informace budou k dispozici ve formě open data, automatizovaných výstupů z dnes již fungujících informačních systémů města. Budeme také podporovat zapracování těchto dat do užitečných aplikací, které umožní jednoduchým a individuálně nastavitelným způsobem přístup občanů k tomu, co je v jejich okolí zajímá.
  • Zabráníme nevýhodným nákupům a prodejům, o kterých se veřejnost většinou dozví, až když už je pozdě. O případném nákupu nebo prodeji majetku budeme informovat s předstihem a s maximálním využitím různých informačních kanálů.
  • Zefektivníme nástroj pro udržování pořádku a zlepšování veřejného prostoru cistaova.cz, a to zveřejněním fotografií, uvedením termínu do kdy má být situace řešena a odesláním informace o vyřešení občanům, kteří odeslali hlášení, vytvoření týmu, který bude vyhledávat samostatně nedostatky veřejného prostranství a bude dozorovat na vyřešení všech nedostatků.
  • Vytvoříme přehledný informační portál pro vyhledávání informací uveřejněných dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který bude obsahovat archiv zveřejněných informací.
  • Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat žádosti, odpovědi a který umožní veřejnou diskusi.

Zamezení korupce politiků a úředníků

  • Zabráníme nekalému jednání a střetu zájmů politiků a úředníků - občané musí vědět, kdo řídí město.
  • Za účelem vyloučení střetu zájmu a prevence korupčního jednání vyzveme všechny radní bez výjimky k pravidelnému zveřejňování majetkových přiznání.
  • Umožníme chráněné oznamování nekalého jednání politiků a úředníků města.
  • Navrhneme etické kodexy pro zastupitele i úředníky upravující nad rámec zákona pravidla pro střet zájmů i poskytování informací.
Sdílení je aktem lásky