Otevřená radnice

Agenda 21 a strategický plán - Participace občanů na podobě života ve městě - Spravedlivé granty a dotace - Zamezení korupce politiků a úředníků - Maximální přístup k informacím

Piráti umožní občanům komfortní komunikaci s úřady a podílet se připomínkami na rozhodování o rozvoji obvodu. Otevřená radnice znamená i snahu o omezení střetu zájmů a korupce politiků a úředníků.

Maximální přístup k informacím

 • Umožnili jsme občanům snadný přístup k maximu informací. Máte k dispozici údaje o rozpočtu, dopravě, životním prostředí, městských bytů k pronájmu, investicích. Informace můžete sledovat na speciálních webových stránek, nebo v aplikaci v mobilu. Tyto informační zdroje ještě více rozvineme.
 • Nepřipustíme nevýhodné prodeje majetku, o kterých se veřejnost většinou dozví, až když už je pozdě. O případném prodeji majetku budeme informovat s předstihem a s maximálním využitím různých informačních kanálů. Jako formu preferujeme veřejné aukce, která nejlépe stanoví cenu prodávaného majetku.
 • Pro každou relevantní investiční akci uspořádáme veřejné projednání za účasti politické i odborné reprezentace.
 • Vedení radnice se bude pravidelně setkávat s občany obvodu, zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
 • Informace budeme i nadále zveřejňovat i v podobně měsíčníku Centrum, aby se dostaly mezi co největší množství občanů.

Zamezení korupce politiků a úředníků

 • Podporujeme přístup veřejnosti do registru majetkových přiznání politiků, aby tyto také podléhaly veřejné kontrole.
 • Prosadili jsme jmenovitá hlasování jednání rady obvodu, aby každý občan mohl posoudit hlasování svého zástupce jeho případný střet zájmů.

Spravedlivé granty a dotace

 • Budeme poskytovat granty a dotace ne podle známostí, ale podle potřeb.
  • Nastavili jsme nově mnohem více transparentně proces přidělování všech dotací. Dotace jsou přidělovány pomocí spravedlivého bodového systému na základě předem daných kritérií, která jsou v kompetenci jednotlivých komisí s nadpoloviční většinou odborníků.

Participace občanů na podobě života ve městě

 • Podporujeme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Budeme zveřejňovat termíny zasedání zastupitelstva i veškeré podklady pro ně, a to v dostatečném předstihu a tyto informace si kdykoliv zpětně dohledáte.
 • Budeme pořizovat a zveřejňovat v archivu videozáznamy i detailní zápisy, včetně hlasování.
 • Budeme dál předkládat participativní rozpočty a necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru. Sejdeme se na pravidelných formálních i neformálních setkání s občany a budeme se i nadále pečlivě zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy.

Agenda 21 a strategický plán

 • Zapojili jsme se do realizace Agendy 21 za účelem zajištění kvalitní veřejné správy umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování rozvoje města. Udržitelný rozvoj musí být i nadále prioritou nás všech.
 • Vytvořili jsme spolu s odborníky, politiky, laickou i odbornou veřejností strategický plán rozvoje našeho obvodu FajnOVA CENTRUM. Ale i ten je potřeba dále kultivovat, rozvíjet a hlavně uvádět do života, aby nezůstal jen na papíře. V dalších letech jej tedy zpřesníme o podrobnější rozpracování jednotlivých oblastí (Centrum, Šalamouna, Fifejdy, Jindřiška a Přívoz) a zapracujeme jeho použití přímo do rozhodovacích procesů při vedení obvodu.