Atraktivní veřejný prostor

Bezpečnost občanů - Podpora kultury v obvodu - Atraktivní veřejný prostor - Dostupné bydlení a kvalita života

Za poslední 4 roky se nám podařilo klesající trend obyvatel v našem obvodu zastavit a dokonce zvrátit. Centrum ožívá a roste. Naše investice do bytového fondu se ukázaly být velmi důležité - nechceme být místem jen pro pár vyvolených, ale zdravý a rostoucí obvod, který se bude všestranně rozvíjet. Situace kolem pandemie Covidu nás sice nejprve zbrzdila, ale tím rychleji jsme se dokázali znovu nastartovat.

Dostupné bydlení a kvalita života

 • Budeme dále pokračovat v rozvoji bytového fondu v centru města. Našim cílem je, aby náš bytový fond byl rentabilní a soběstačný.
 • Platí i nadále, že budeme preferovat zachování bytového fondu jakožto nástroje rozvoje a prodej bytů umožníme jen velmi uváženě v ojedinělých případech a zcela transparentně.
 • V obytných zástavbách budeme pokračovat v revitalizacích veřejného prostoru. Máme připraveny projekty pro sídliště Fifejdy a Šalamounu, dokončuje se revitalizace ve vnitrobloku Arbesova a zpracujeme i studii pro oblast Jindřišky, která byla dosud upozaděna.
 • Podpoříme rozvoj kvalitních soukromých gastro podniků, prodejen i coworkingových center, chceme v našich nebytových prostorách originální a pestrou a kvalitní nabídku pro zákazníky.
 • Ve spolupráci s MAPPA nastavíme pravidla zapojování modrozelené infrastruktury do městských i soukromých investic, stavby i zeleň musí fungovat jako jeden systém.

Atraktivní veřejný prostor

 • Podporujeme architektonické soutěže pro významné městské prostory a rekonstrukce soukromých památkově chráněných domů (např. Ostravica - Textilia, Bachner).
 • Odstraníme parkoviště z Kostelního náměstí a proměníme ho na atraktivní místo pro setkávání a kulturní aktivity.
 • Prosadíme Stodolní ulici jako pěší zónu a umístíme vzrostlou zeleň na Nádražní ulici.
 • Budeme spolupracovat na plánech revitalizace Černé louky.
 • Dokončíme pasportizaci komunikací a mobiliáře a dle výsledků připravíme plán oprav nejen v centru města, ale i v obytných zónách a na sídlištích. Ve spolupráci s MAPPA připravíme manuál veřejného prostranství obsahující jak povrchy, tak i vhodný mobiliář pro konkrétní oblasti.
 • Realizujeme celoroční projekty oživujících centrum města - Masarykovo náměstí, Havlíčkovo nábřeží, Komenského sady a další.
 • Chceme i nadále společně s Vysokou školou báňskou a Ostravskou univerzitou hledat řešení pro budovu Ekonomické fakulty VŠB, tato budova nesmí zůstat do budoucna prázdná.
 • Podporujeme výstavbu Moravskoslezské knihovny tzv. Černé kostky, přístavbu Domu umění tzv. Bílého stínu a vybudování nové koncertní síně Janáčkovy filharmonie.
 • Po 4 roky aktivně podporujeme vznik a provoz městských trhů a nyní jim dáme i důstojný trvalý prostor.

Podpora kultury v obvodu

 • Podporujeme zvelebování veřejného prostoru, tak aby byl příjemným místem pro setkávání obyvatel.
 • Prosadíme komplexní koncepci oživení obvodu a navážeme na akce typu Zažij Ostravu jinak, Ostravský kompot, Slavnosti Ostravice a aktivity na Havlíčkově nábřeží a na náměstí Svatopluka Čecha. Znovu oživíme Stodolní ulici.
 • Zajistili jsme spravedlivé rozdělování dotací na kulturu, a to většinovou účastí odborníků v dotační komisi, jejíž složení bude až do přidělení dotace anonymní, abychom předcházeli lobbingu a korupci.
 • Podporujeme mladé umělce a jejich veřejnou prezentaci (spolupráce s Fakultou umění OU, Janáčkovou konzervatoří, uměleckými školami atp.).
 • Budeme preferovat podporu lokální činnosti spolků a neziskových projektů a projektů, které zlepšují image Ostravy.
 • Budeme usilovat o další rozšíření kultury do ulic (podpora malých festivalů, studentských akcí apod.).
 • Podpoříme sousedské aktivity v obvodu.

Bezpečnost občanů

Bezpečnost občanů Ostravy je pro Piráty zcela zásadní nejen v rámci snahy o zastavení odlivu obyvatel. Obyvatelé Ostravy musí mít pocit bezpečí a v případě jakéhokoli problémů jim musí být poskytnuta okamžitá a efektivní pomoc.

 • Podpoříme služby a aktivity s reálným dopadem na bezpečný prostor v obvodu (sociální služby, terénní programy, asistenti prevence).
 • Budeme usilovat o posílení hlídek městské policie v rizikových oblastech.
 • Zajistíme dětem bezpečnou dopravu v blízkosti škol.
 • Podpora preventivních aktivit pro vyvážení práce městské policie.