Magistrát 2018 - Životní prostředí

Životní prostředí vnímáme komplexně jako prostředí, ve kterém žijeme. Naše vize nejsou jen o přírodě a její ochraně, ale cítíme k ní velký respekt, k jejím schopnostem s velmi inspirativním přínosem i pro život ve městě. Pokud chráníme životní prostředí, chráníme tak i sebe, své zdraví, svůj životní prostor i místo ve svém okolí.

Ovzduší: Aby se nám dýchalo lépe

 • Kotlíkové dotace vnímáme pozitivně, prosazujeme však změnu v přístupu k poskytování dotací - více komunikace ze strany města a přímá pomoc úředníků při získávání dotace.
 • Budeme požadovat kompenzační opatření při výstavbě a rekonstrukcích (zelené plochy, vertikální zahrady, zelené odhlučňovací stěny a střechy), i v městských projektech.
 • Budeme požadovat omezení vzniku nových zdrojů znečištění a vytvoříme projekty pro měření emisí a identifikaci jejich zdrojů (dosud neměřené emise v průmyslových provozech).
 • Chceme udržovat trvale zelené pásy kolem silnic a podporovat výstavbu izolační zeleně.
 • Vyvoláme jednání o zařazení městských a příměstských lesů z hospodářských na lesy zvláštního určení.
 • Podpoříme motivaci k využívání hromadné dopravy (slevy na dlouhodobé jízdné) a cyklodopravy (propojení cyklostezek mezi Ostravou a všemi okolními městy).

Mikroklima a hospodaření s vodou: Lepší prostředí pro život v městě

 • Revitalizujeme a dále budeme rozvíjet městskou zeleň.
 • Doplníme kompenzační opatření při výstavbě a rekonstrukcích o retenční nádrže na jímání a využití srážkových vod - aplikace vertikálních zahrad v intravilánu, zelených fasád, zelené střechy pro zvýšení retenční schopnosti v městské zástavbě (i jako protipovodňová opatření).
 • Chceme chodníky bez jedů pro naše děti (interní zákaz používání herbicidů na bázi glyfosátu).
 • Budeme využívat šedou vodu v objektech obcí, podpora její využívání v rámci staveb a rekonstrukcí.
 • Aktualizujeme a plně zveřejníme kompletní pasportizaci městské zeleně k veřejné kontrole.
 • Vytvoříme teplotní mapy městských částí k zjištění a odstranění teplotních hotspotů.

Odpadové hospodářství: Nejlepší je odpad, který nevznikne

 • Prosadíme snižování produkce směsného komunálního odpadu (SKO) pomocí motivačních programů, rozšíření odděleného sběru a pod. Podpora využití systému PAYT (co vytřídíš, to neplatíš).
 • Budeme podporovat separaci bioodpadů na sídlištích (bioodpad tvoří okolo 40 % obsahu SKO).
 • Rozšíříme sběr oddělených komodit o použité oleje z domácnosti (olej do výlevky nepatří) a drobný kovoodpad v individuální zástavbě.

Ostrava Smart City: Řídíme město chytře

 • Úpravíme veřejného osvětlení - popereme se se světelným smogem.
 • Chceme analyzovat možnosti inteligentního řízení dopravy ve městě Ostrava a jeho uplatnění.
 • Podporujeme co nejširší otevřené informace o stavu ovzduší a dalších složek ŽP přímo na portálu města, podpoříme zvýšení informovanosti obyvatel a návštěvníků pomocí připojení zdarma (využití dotačního programu WiFi4EU).

Ekologické zátěže: Chceme město, kde se dá žít

 • Budeme požadovat výběr skutečně efektivních způsobů sanace a likvidace ekologických zátěží s ohledem na minimalizaci obtěžování a bezpečí obyvatel Ostravy a provádění rekultivací způsobem přírodě blízkých (např. přirozená sukcese).
 • Zamezíme vzniku nových ekologických zátěží při rekultivacích a odstraňování těch původních, jak je tomu v případě např. kalů z Lagun Ostramo.
 • Vyvoláme jednání se státem a vlastníky pozemků postižených důlní činností v katastru města Ostravy s požadavkem na možnosti převedení do majetku města a jejich dalšímu rozvoji a využití.

Sdílení je aktem lásky