Magistrát 2018 - Veřejné a sociální služby

Ke kvalitnímu životu města patří veřejné služby na úrovni, které budou dostupné pro všechny a budou odpovídat aktuálním potřebám obyvatel. Bezpečnost, dostupná zdravotní péče a bydlení je způsob k zajištění kvalitního života občanů všech věkových kategorií. Posílíme spolupráci mezi městem, obvody a neziskovými organizacemi. Nechceme přenášet odpovědnost na nestátní neziskové organizace skrze použití dotací. Zaměříme se na podporu rodin s dětmi, seniorů i handicapovaných občanů formou individuálních služeb. Bezpečnost občanů Ostravy je pro Piráty zcela zásadní nejen v rámci snahy o zastavení odlivu obyvatel. Obyvatelé Ostravy musí mít pocit bezpečí a v případě jakéhokoliv problému v této oblasti jim musí být poskytnuta okamžitá a efektivní pomoc.

Dostupné a pohodlné bydlení pro všechny

 • Podpoříme spolupráci jednotlivých městských obvodů, sociálních orgánů města, Úřadu práce ČR, neziskových organizací a samotných komunit v řešení problémů, se kterými se v Ostravě potýkáme.
 • Nebudeme podporovat obchod s chudobou a chceme aktivně řešit vytváření ghett a parazitování spekulantů na podporách z předražených nájmů.
 • Zasadíme se o stanovení místně obvyklého nájemného místo uvalování bezdoplatkových zón, které vedou k vytváření sociálně vyloučených lokalit, což zásadně odmítáme.
 • Podpoříme současné sociální bydlení i vznik dalšího takového bydlení, dále startovacích bytů, bezbariérových bytů a domů s pečovatelskou službou vytvořením dlouhodobého a realizovatelného akčního plánu.
 • Při tvorbě územních plánů upřednostníme dostupnost bydlení pro místní obyvatele a využití prázdných objektů k bydlení či zástavu proluk, vše s jasným a reálným konceptem rozvoje bydlení ve městě.

Sociální podpora a služby pro všechny, kdo je potřebují

 • Budeme pomáhat mladým rodinám při získávání financí z dotačních titulů spojených s bydlením.
 • Chceme zajistit poskytování individuálních služeb pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
 • Ve spolupráci s krajem podpoříme rozšíření kapacity odlehčovacích služeb a zřízení soukromé městské odlehčovací služby.
 • Rozšíříme služby Senior Taxi ve všech obvodech na držitele průkazů ZTP a ZTP/P, sjednotíme věkovou hranici pro používání služby a poplatky.

Bezpečnost obyvatel Ostravy

 • Budeme informovat občany o „jejich“ územně odpovědných strážnících městské police, včetně vytvoření komunikační linky na příslušné osoby. Okrskový policista by měl být partnerem občanů ve své lokalitě.
 • Na základě dostupných dat zpracujeme analýzu efektivnosti působení Policie a zasadíme se o zveřejnění co nejvíce relevantních údajů ve formě otevřených dat.
 • Zajistíme bezpečnou dopravu v blízkosti škol.
 • Zajistíme, aby městská policie pracovala systematicky a nezaměřovala se v určitou dobu jen na jednu lokalitu, aby byla vidět a spolupracovala s místními autoritami a hlavně s občany.
 • Zvýšíme počet asistentů prevence kriminality v rizikových místech a časech na základě kompletní analýzy.

Transparentní zdravotnictví všem na dosah

V souladu s programem Otevřené a moderní radnice se zasadíme o průhledné financování Městské nemocnice Ostrava tak, aby si každý občan mohl prohlédnout, jak MNO hospodaří. Současně chceme zajistit zvýšení dostupnosti odborné zdravotní péče (pomoc lékařům zajištěním zvýhodněného bydlení, smlouvou o snížení nájmu ve vhodných prostorách a další nepřímou podporou).

Sdílení je aktem lásky