Magistrát 2018 - Otevřená radnice, transparentní hospodaření a participace občanů

Piráti chtějí občanům umožnit komfortní komunikaci s úřady a podílet se připomínkami na rozhodování zastupitelstva, efektivně je zapojit do udržování pořádku a kultivování veřejného prostoru a zajistit, aby město poskytovalo zpětnou vazbu a reagovalo na jejich podněty. Otevřená radnice patří mezi principy, které umožní zapojit občany do kontroly a participace na řízení jejich města. Stejně tak hospodaření města by mělo být pro občany naprosto transparentní a nastaveno tak, aby byly veřejné finance šetřeny a efektivně využívány v maximální míře.

Maximální přístup k informacím

 • Umožníme občanům snadný přístup k maximu informací. Chceme zpřístupnit údaje o rozpočtu, ekonomice, dopravě, kriminalitě, životním prostředí, stavbách, jednáních atd. Informace budou k dispozici ve formě open data, automatizovaných výstupů z dnes již fungujících informačních systémů města. Budeme také podporovat zapracování těchto dat do užitečných aplikací, které umožní jednoduchým a individuálně nastavitelným způsobem přístup občanů k tomu, co je v jejich okolí zajímá.
 • Zabráníme nevýhodným nákupům a prodejům, o kterých se veřejnost většinou dozví, až když už je pozdě. O případném nákupu nebo prodeji majetku budeme informovat s předstihem a s maximálním využitím různých informačních kanálů.
 • Zefektivníme nástroj pro udržování pořádku a zlepšování veřejného prostoru cistaova.cz, a to zveřejněním fotografií, uvedením termínu do kdy má být situace řešena a odesláním informace o vyřešení občanům, kteří odeslali hlášení, vytvoření týmu, který bude vyhledávat samostatně nedostatky veřejného prostranství a bude dozorovat na vyřešení všech nedostatků.
 • Vytvoříme přehledný informační portál pro vyhledávání informací uveřejněných dle zákona č. 106/1999 Sb., který bude obsahovat archiv zveřejněných informací.
 • Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat žádosti, odpovědi a který umožní veřejnou diskusi.

Vyrovnaný a transparentní rozpočet

 • Rozpočty v našem podání budou hospodárné, účelné a odůvodněné, a informace o nich budou široce přístupné ve formě rozklikávacího rozpočtu postupně až na úroveň jednotlivých projektů a faktur. Informace bude možné seskupovat podle záměrů, podle dodavatelů, podle druhů a výše nákladů a dalších kritérií.
 • Zveřejníme závěrečné účty i zprávy o přezkoumání hospodaření. S předstihem budeme informovat o plánovaných větších investicích a vytvoříme rezervu pro nenadálé situace.

Veřejné zakázky maximálně transparentně

 • Vždy se budeme snažit použít takové transparentní řízení a elektronický nástroj, který přiláká nejvíce zájemců, čímž docílíme nejnižší možné ceny. Zároveň musí být zadávací dokumentace na takové úrovni, aby výsledek beze zbytku splňoval požadovaný záměr z pohledu kvality, a přitom nedocházelo ke zbytečnému omezování dodavatelů.
 • Celou zadávací dokumentaci, průběh i výsledek zadávacího řízení zveřejníme strukturovaným způsobem i nad rámec požadovaný zákonem (např. uveřejnění všech nabídek po vyhlášení vítězné nabídky). Všechny smlouvy města budou obsahovat ustanovení chránící město před nadbytečnými vícenáklady.

Spravedlivé granty a dotace

 • Budeme poskytovat granty a dotace ne podle známostí, ale podle potřeb.
 • Ztransparentníme proces přidělování dotací při zachování jeho účelnosti. Dotace budou přidělovány pomocí spravedlivého bodového systému po odpovídající diskuzi hodnotitelů, přičemž přidělování dotací bude v kompetenci komisí s nadpoloviční většinou odborníků. U mimořádných dotací podmíníme možnost jejich poskytnutí odborným zdůvodněním.

Transparentní společnosti města řízené odborníky

 • Prosadíme transparentní společnosti - pro městské společnosti musí platit to, co pro město.
 • Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku těchto společností. Prosadíme závazná pravidla pro nominace i odměňování osob pověřených k výkonu činností v orgánech společností.

Participace občanů na podobě života ve městě

 • Podpoříme zapojení občanů do rozhodování a jejich sounáležitost s místem, kde žijí. Budeme zveřejňovat termíny zasedání zastupitelstva i veškeré podklady pro ně, a to v dostatečném předstihu.
 • Budeme pořizovat a zveřejňovat v archivu videozáznamy i detailní zápisy včetně hlasování.
 • Připravíme participativní rozpočty a necháme veřejnost skutečně rozhodovat o podobě veřejného prostoru. Budeme iniciovat pravidelná formální i neformální setkání s občany a pečlivě se zabývat veškerými podněty, peticemi a návrhy.
 • Umožníme občanům ovlivňovat podobu okolí svého domova. Návrhy rozvoje územních plánů, související dokumentaci i současný stav budeme zveřejňovat tak, aby byly přehledné, rychle dostupné a umožňovaly participaci občanů.
 • Zajistíme podporu místních referend a občanských iniciativ týkajících se důležitých záměrů města pro občany (např. spalovna nebezpečných odpadů).

Zamezení korupce politiků a úředníků

 • Zabráníme nekalému jednání a střetu zájmů politiků a úředníků - občané musí vědět, kdo řídí město.
 • Za účelem vyloučení střetu zájmu a prevence korupčního jednání vyzveme všechny radní bez výjimky k pravidelnému zveřejňování majetkových přiznání.
 • Umožníme chráněné oznamování nekalého jednání politiků a úředníků města.
 • Navrhneme etické kodexy pro zastupitele i úředníky upravující nad rámec zákona pravidla pro střet zájmů i poskytování informací.
Sdílení je aktem lásky