Ostrava, 15. dubna 2020 – Piráti z Ostravy-Jihu iniciovali vznik usnesení zastupitelstva městského obvodu, které reaguje na změny v jízdních řádech Dopravního podniku Ostrava (dále DPO). Spolu s ostatními stranami napříč politickým spektrem dospěli ke shodě a formulovali společné stanovisko vůči krokům DPO. Březnové zastupitelstvo schválilo usnesení, ve kterém žádá radu města, aby DPO uložila povinnost projednávat změny v organizaci městské hromadné dopravy s dotčenými městskými obvody a umožnila jim tyto změny připomínkovat v dostatečném časovém předstihu.


Od prvního návrhu postupu předsedům zastupitelských klubů, přes společnou schůzku a připomínkování námi sepsaného usnesení a důvodové zprávy až po finální hlasování uplynulo 7 dní, což je v administrativním bludišti komunální politiky docela slušný výkon. Co zastupitelům na změnách v organizaci dopravy vadí a co konkrétně usnesení připomínkuje?

Městský obvod Ostrava-Jih je nejlidnatějším ostravským obvodem, tvoří více než třetinu celkového počtu obyvatel města. Téměř 20 % z nich jsou senioři nad 65 let a necelé 3 % obyvatel obvodu vlastní průkaz ZTP a ZTP/P, mají tedy sníženou mobilitu, samostatnost a častější potřebu lékařské péče.

Historicky tvoří Ostrava-Jih spolu s Porubou a Moravskou Ostravou a Přívozem tři stěžejní městská jádra, která jsou propojena páteřními dopravními spoji. Velkou část obvodu tvoří rezidentní zástavba a jeho občané tak dojíždějí do ostatních částí města či přilehlé aglomerace za prací, studiem, zdravotnictvím, kulturou a dalšími službami. Změny v organizaci městské hromadné dopravy se úzce dotýkají významné části místních obyvatel, kterým úprava jízdních řádů značně zkomplikovala každodenní život.

K 1. březnu 2020 došlo ke zkrácení všech spojů tramvajové linky č. 17 na konečnou zastávku Poruba, vozovna, sloučení tramvajových linek č. 3 a č. 11 a omezení frekvence spojů na autobusové lince č. 48.

Zkrácením linky č. 17 byl zhoršen komfort cestujících při cestě na VŠB - TU Ostrava a do Fakultní nemocnice Ostrava. Taktéž byla výrazně omezena dopravní obslužnost pro seniory a hendikepované občany na cestě do fakultní nemocnice.

Sloučením tramvajových linek č. 3 a č. 11 se zhoršila jak dopravní obslužnost občanů z místní části Zábřeh do místní části Mariánské Hory, tak občanů východní části Hrabůvky do městského obvodu Poruba. Stanovený přestupní uzel na zastávce Hulváky je navíc naprosto nevhodný z hlediska bezpečnosti cestujících i organizace provozu.

Část provozu autobusové linky č. 48 byla nahrazena novou autobusovou linkou č. 78, která nemá dostatečnou četnost spojů k zajištění potřebné dopravní obslužnosti.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih si je vědomo nutnosti posílení páteřní linky č. 8 na trase Poruba - centrum, nedostatečné kapacity smyčky Vřesinská i přetrvávajícího problému DPO s dostatečným personálním zajištěním obsluhy dopravních prostředků.

Dopravní podnik provádí důslednou analýzu vytíženosti jednotlivých spojů. Na základě dílčí analýzy se tedy jeví provedené změny jako odůvodnitelné. Nelze však porovnávat obsazenost páteřní linky č. 8 v nejvytíženějších zastávkách Svinov, mosty a Mariánské náměstí s vytížeností linky č. 17 na zastávce Poruba, vozovna, tj. na posledních zastávkách trasy během dopravní špičky. Vhodné také není porovnávání vytíženosti linek č. 3 a č. 11 na zastávce Hulváky v dopravním sedle v časech 9.00 – 13.00 a 19.00 – 22.00.

Dopravní podnik Ostrava, jehož 100 % vlastníkem je Statutární město Ostrava, vydal dne 17. února 2020 na svých webových stránkách informaci o změnách jízdních řádů s platností od 1. března 2020. Dotčené městské obvody však nebyly v dostatečném předstihu o těchto změnách informovány, a proto na ně nemohly reagovat. Informace o změnách v organizaci městské hromadné dopravy se navíc dozvěděly z médií.

Proto jsme se jako zastupitelstvo usnesli, že by měly být městské obvody vždy včas informovány o plánovaných změnách a měly mít adekvátní prostor se k nim vyjádřit. Aktuální změny v jízdních řádech jsou z pohledu samosprávy městského obvodu Ostrava-Jih vůči jeho občanům nevýhodné, zhoršující dopravní obslužnost a komfort cestování. Starosta obvodu byl pověřen, aby usnesení zastupitelstva předložil radě města jakožto valné hromadě DPO.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim kolegům ze zastupitelstva za společný postup a dodržení daného slova.

Uvedené informace se týkají situace před vyhlášením nouzového stavu. Do podoby jízdních řádů nyní zasáhla epidemie koronaviru. O dalším vývoji MHD na Jihu budeme případně referovat v jiném článku.