Ostrava, 10. dubna 2019 - Otevřený dopis: Výzva ke schválení prodloužení projektu Sociálního bydlení.

Vážený pane starosto, vážení radní,

na čtvrtečním jednání rady obvodu máte rozhodovat o pokračování našeho obvodu v projektu Sociálního bydlení, který působí v prevenci bezdomovectví a ohrožení sociálním vyloučením v rámci celosvětového konceptu „Housing First“. Jako klub zastupitelů MO Ostrava-Jih za Českou pirátskou stranu věříme, že si plně uvědomujete význam tohoto projektu, který vzhledem k současnému nastavení práce v oblasti sociálních věcí, bytové problematiky a předpokládané demografické křivce, stále poroste.

Tento projekt, zahrnutý i v Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019 - 2022 (konkrétně bod 4, Přispívat k naplňování Koncepce sociálního bydlení) hodnotíme jako úspěšný. V rámci motta: „Ostrava otevírá dveře k dostupnému a důstojnému bydlení!!!“ nejenže přispívá ke zkvalitnění života sociálně slabých občanů, jejich dětí a seniorů s nízkými příjmy, ale je i účinným nástrojem v boji s kriminalitou, která je významně vyšší v oblastech s ubytovnami (což se našeho obvodu bytostně týká) a v sociálně vyloučených oblastech. Projekt také přispívá k řešení problematiky tzv. „obchodu s chudobou“ a dokonce šetří finanční prostředky nás všech občanů - daňových poplatníků, protože náklady na ubytovny atd. bývají vyšší, než na sociální bydlení.

Domníváme se, že si všichni uvědomujeme, že zvláště v případě dětí je plnohodnotné bydlení významným faktorem v jejich socializaci a dává jim větší šance úspěšně se prosadit v budoucím životě. Nezastupitelnou roli zde má také sociální pracovník, který s uživateli bytu spolupracuje a významně přispívá k jejich orientaci v novém prostředí.

Bohužel, do chudoby se dnes dostávají rodiny dříve bezproblémové a soběstačné, protože jejich problémem není najít si práci, ale spíše sehnat si bydlení. V ubytovnách dnes žije okolo 14 tisíc dětí, v ústavních zařízeních téměř 9 tisíc. I přes tuto alarmující statistiku zde stále chybí zákon o sociálním bydlení. Koncentrace většího množství lidí se sociálními problémy vytváří problematické prostředí, konflikty a  negativní sociální dopady.

Je to v tomto případě náš obvod, který nese část zodpovědnosti za to, jak se motivace a zapojování sociálně slabých daří. Přestože to má být právě nositel samosprávy, kdo se snaží zlepšit životní podmínky, je bohužel v současné době zodpovědnost přenášena spíše na neziskové organizace. Rovněž chybí jakákoliv analýza efektivnosti a úspěšnosti tohoto postupu, která by poskytla obvodu objektivní zpětnou vazbu, zatímco čísla z projektu Sociálního bydlení máme a jsou povzbudivá.

Jak už jsme naznačili výše, v obvodu Ostrava-Jih se nachází několik rizikových oblastí. Příkladem takové lokality je ubytovna Soiva, která je spojena s vyšší mírou kriminality. Obyvatelé Soivy jsou považováni za její hlavní zdroj pro své okolí i pro celý obvod. Absence koncepčního řešení dosud neumožnila obvodu tento problém efektivně řešit.

Přestože jsme v současnosti na Jihu opoziční stranou, snažíme se zasadit a aktivně přispět k řešení problému a jsme připraveni podpořit aktivity, které povedou ke zlepšení situace. Dle zákona o obcích má každá obec povinnost uspokojovat potřeby svých občanů v oblasti bydlení. Direktiva z ministerstev není nutná, obce totiž dobře vědí, jak s bydlením nakládat. Bohužel na Jihu je v současné době situace velmi závažná, proto projekt Sociálního bydlení považujeme za první vlaštovku, která míří správným směrem a díky relativní kontinuitě vedení obvodu má tento projekt stabilní zázemí.

Vyzýváme tímto radu, aby rozhodla ve prospěch pokračování Sociálního bydlení a podpořila tak tento významný a prestižní projekt.

Za zastupitelský klub České pirátské strany,

Bc. Pavlína Nováčková, zastupitelka, předsedkyně klubu

Gabriela Macečková, zastupitelka

Romana Körösi, členka bytové komise

Ing. Michal Breškovec, zastupitel, člen sociální komise

Ing. Petr Kopečný, zastupitel

Ing. Ondřej Netočný, zastupitel